План рада секције музичке уметности и музичког васпитања деце раног узраста, за школску 2016/2017. годину

 

Садржај рада

Време реализације

Одговорни за реализацију

Oкупљање и формирање група заинтересоване деце, посете концертима у организацији Музичке омладине

 

IX X

Шпанић, Станисављевић

Посете концертима, и учествовање на СВУРФ-у

XI

Шпанић, Станисављевић

Посете концертима и приредба поводом пакетића, припрема за Светосавску прославу

XII

 

Шпанић, Станисављевић

Светосавска приредба

I

 

Шпанић, Станисављевић

Посета концертима у организацији Музичке омладине

II, III

Шпанић, Станисављевић

Посета концертима у организацији Музичке омладине

IV V

Шпанић, Станисављевић

 

 

ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ "БЕОГРАД" ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. годину

 

 

СЕПТЕМБАР:

ФОРМИРАЊЕ СЕКЦИЈЕ

УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

ОКТОБАР:

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ГЛУМЕ

НОВЕМБАР:

ДИКЦИЈА

СЦЕНСКИ ПОКРЕТ

ДЕЦЕМБАР:

ПРИПРЕМА СВЕТОСАВСКЕ ПРЕДСТАВЕ

ЈАНУАР:

СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА

ФЕБРУАР:

ИЗБОР ДРАМСКОГ ТЕКСТА

ПОДЕЛА УЛОГА

МАРТ:

ЧИТАЧКЕ ПРОБЕ

АПРИЛ И МАЈ:

РАСПОРЕДНЕ ПРОБЕ

ЈУН:

ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ У ЗВЕЧАНСКОЈ

 

 

 

ПЛАН РАДА ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

 Иницијатори оснивања секције су професори историје Дејан Крунић и Јелица Ђикановић. Оснивању секције допринело је велико интересовање ученика за наставу историје.

 

 Предложене теме за ову школску годину су:

1.Утицај Византије на Србе и спрску државу

2.Обележавање стогодишњице од аргесије Аустроугарске на Србију

3.Обележавање стогодишњице од Церске и Колубарске битке

4.Славне српске војсковође из Првог светског рата

5.Краљ Александар Карађорђевић и значај његове спољне политике

6.Обележавање битних датума у српској и светској историји

7.Српска етномузика кроз време

8.Припрема за такмичење из историје

 

Сарадници ће бити сви заинтересовани професори географије, српског језика и књижевности, као и други који желе да допринесу раду секције.

 

Време реализације ће бити накнадно утаначено, у зависности од распореда часова, блокова и броја заинтересованих ученика за рад у секцији, о чему ће накнадно бити достављен извештај.

                                                                    Професори историје:                                                                                          Јелица Ђикановић

                                                                     Дејан Крунић                                

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ

 

Ред. број

НАСТАВНА ТЕМА / ОБЛАСТ

Број часова

Време реализације

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Формирање секције

 • Окупљање заинтересованих ученика
 • План годишњих активности
 • Календар такмичења и могућности сарадње са Регионалним центром за таленте
 • Употреба лингвистичке литературе, рад у библиотеци
 • Избор подручја проучавања (језик медицине, жаргон младих, језичка култура...) по групама

 

Општа својства језика

 • Основе опште лингвистике
 • Историја српског језика
 • Дијалектологија
 • Пројекат – дијалекат и стандард (ученици Медицинске школе „Београд“)
 • Посета Музеју Вука и Доситеја

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

септембар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Први и други разред

 

Основи фонетике и фонологије

 • Систем гласова
 • Акценти
 • Морфофонологија
 • Пројекти – речник акценатских недоумица, усвајање гласова код деце узраста до 3 године...

 

 

 

 

Морфологија

 • Основни појмови
 • Именице
 • Придеви

 

Трећи и четврти разред

 

Творба речи и лексикологија

 • Творба речи
 • Лексикологија
 • Терминологија и терминолошки речник
 • Пројекти – речник медицинских термина (творбени модели, структура лексема по пореклу, народни и стручни термини... )

 

Синтакса

 • Основни типови реченица
 • Служба речи у реченици
 • Зависне реченице
 • Падежни систем

 

 

 

 

8/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/6

 

 

 

 

новембар, децембар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

децембар, јануар

 

Припрема за такмичење

 • Израда тестова
 • Такмичење
 • Анализа резултата такмичења
 • Посета лингвистичкој трибини, Универзитетској и Народној библиотеци

8

фебруар, март

4.

Морфологија

Заменице

Глаголи

Непроменљиве речи

Пројекти – морфолошке одлике језика медицине

Синтакса

Конгруенција

Систем независних реченица

Синтакса глаголских облика

Пројекти – синтаксичка структура уџбеника

6

април, мај

5.

 

6.

Правопис - лекторске и коректорске вежбе

 

Израда паноа и презентација рада секције

4

2

мај, јун

јун

 

УКУПНО

39

 

 

 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА

            
План рада

 

Садржај програма

Време

Носиоци активности

 

Анкета о заинтересованости ученика о раду у школској библиотеци

Септембар

Библиотекар, наставник, ученик

Обрада и класификација књига, сређивање полица са књигама; заштита оштећених књига; посета Сајму књига

Октобар

Библиотекар, наставник, ученик

Сарадња са секцијама осталих школа;обележавање Месеца књиге – презентација, израда паноа

Новембар

Библиотекар, наставник, ученик

Обрада и класификација књига, сређивање полица са књигама

Децембар

Библиотекар, наставник, ученик

Организовање књижевних вечери; обрада и класификација књига, сређивање полица са књигама; заштита оштећених књига

Јануар

Библиотекар, наставник, ученик

Проналажење информација на интернету; презентација нових књига

Фебруар

Библиотекар, наставник, ученик

Писање састава на задату тему; избор омиљене књиге

Март

Наставник, ученик, билиотекар

Обележавање Светског дана књиге – презентација, израда паноа

Април

Библиотекар, наставник, ученик

Организовање књижевних вечери;обрада и класификација књига, сређивање полица са књигама;заштита оштећених књига

Мај

Библиотекар, наставник, ученик

Израда извештаја о раду библиотечке секције

Јун

Библиотекар, наставник, ученик

 

 

Циљ библиотечке секције је:
- развијање интересовања и љубави према књизи,
- развијање културе читања,

-стицање основних знања о раду школске библиотеке,
- упознавање ученика са разноврсном литературом,
- подстицање и развијање креативности код ученика,
- мотивисање ученика за самостални, истраживачки рад,
- упућивање ученика на правилно коришћење речника и енциклопедија,
- подстицање надарених и талентованих ученика на читање и учешће у разним
културним активностима школе и такмичењима,
- бодрење и подршка ученицима који самостално пишу,
- упознавање ученика са фондом библиотеке и класификацијом књига,

- заштита оштећених књига,

- испитивање самосталног сналажења ученика у библиотеци,
- презентација и промовисање прочитане књиге,

- избор омиљене књиге,
- сарадња са наставницима српског језика и књижевности при изради школског листа,

- сарадња са осталим секцијама у школи, библиотекама (матичном библиотеком),

- организовање књижевних вечери,креативних радионица и хуманитарних акција.

 

                                                                                              План  израдиле:

                                                      Љиљана Гавриловић и Александра Лучић                

 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА     

 

Време реализације

Садржаји и активности

Септембар

Формирање секције - презентација

Упознавање ученика са програмом и начином рада

Основне врасте новинарског изражавања (вест, извештај, репортажа, интервју)                                                             

Договор о раду и подела задужења

Октобар

Новембар

 

Договор о теми за први број

Читање прикупљеног материјала и упознавање са добрим и лошим садржајима (цензурисање, актуелност)

Ажурирање материјала за школски часопис

Сарадња са градским медијима (новинске куће, радио и ТВ станице)

Децембар

 

Интернет презентација часописа, израда зидних новина и паноа са материјалима из часописа; штампање часописа

Јануар

Промоција часописа

Фебруар

Март

Договор о теми и садржајима за нови број часописа

Читање и ажурирање прикупљеног материјала;

Презентација часописа (интернет презентација, као и штампање и промоција часописа)

Април

Мај

Договор о теми и садржајима за нови број часописа

Читање и ажурирање прикупљеног материјала;

Презентација часописа (интернет презентација, као и штампање и промоција часописа)

Јун

Анализа резултата рада новинарске секције

Извештај о раду новинарске секције

 

План израдиле:

Татјана Милошевић и Јасмина Вучићевић

 

ПЛАН РАДА ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ  - француски језик

 

 

Време

Садржај рада

 

Септембар

- договор око термина одржавања секције, формирање спискова заинтересованих, упознавање са радом секције

 

 

Октобар

- подстицање ученика да се укључе у друге едукативне садржаје који су им доступни у граду, посета Француском институту у Београду,  проналажење могућих кореспондената и почетак сарадње са неком школом са француског говорног подручја

 

Новембар

- упознавање са француском музиком некад и сад, одлазак на концерт у организацији Француског института, израда плаката о музици, слушање и гледање емисије “ Acoustic “ , TV5

Децембар

- гледање и коментарисање филмова и радио-телевизијских емисија на француском језику, обрада стрипова урађених на француском  језику

Јануар

- читање и коментарисање француске штампе и упоређивање са презентацијама тих новина и часописа на интернету, израда плаката о писаним медијима

Фебруар

- посета Фестивалу француског филма, коментарисање одгледаних филмова, израда плаката везаних за филм и визуелне медије

Март

- Месец франкофоније, израда плаката, одлазак на манифестације које ће бити организоване од стране Француског института у Београду

Април

- припрема и такмичење у познавању француске културе и цивилизације

Мај

- избор скечева, песама и рецитација обрађених током школске године и презентација на нивоу Школе

Јун

- изложба плаката израђених током школске године

 

Наставник :

Јелена Јовановић

 

 

СЕКЦИЈА ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА

 

План рада

 

Време одржавања

 

Садржај програма

Носиоци активности

Септембар

Порекло латинског језика - разговор

Наставник, ученици

Октобар

Грчко-римска митологија - презентација

Наставници латинског језика, историје, ученици

Новембар

Из античке културе -   презентација

Наставници српског језика и књижевности, латинског језика, ликовне културе, ученици

Децембар

Римски календар – модерни календар (паралела) - зидни плакат

Наставник латинског језика, веронауке, ученици

Јануар

Школа код Римљана - презентација

Наставник латинског језика, педагог, ученици

Фебруар

Санитарне прилике здравствена заштита код Грка и Римљана - презентација

Наставници медицинских предмета, латинског језика,  ученици

Март

Медицина код Грка и Римљана; Хипократ, Хипократова заклетва - презентација

Наставници медицинских предмета, латинског језика, ученици

Април

Римски цареви рођени на територији  Србије – зидни плакат

Наставници историје, ликовне културе, латинског језика, ученици

Мај

Употреба римских бројева при рачунању - презентација

Наставници математике,  латинског језика, ученици

Јун

Латинске изреке – зидни плакат

Наставници латинског језика, историје, ученици

 

Циљ секције латинског језика је:

-          развијање интересовања према античкој култури,

-          мотивисање ученика за учење латинског језика,

-          мотивисање ученика за самосталан и истраживачки рад,

-          подстицање и развијање креативности код ученика,

-          организовање креативних радионица,

-          сарадња са осталим секцијама у школи (библиотечком, литерарном, историјском, ликовном ...).

                                                                                                                                   Оливера Гемаљевић

 

БИОЛОГИЈА

Ваннаставна активност у шк. 2016/2017.

 

                                                                                 

Календар реализације:

 

Први разред:

                   - Посета Ботаничке баште "Јевремовац" у Београду

                             време - један наставни дан у мају после часова

                             реализација - 2 часа

 

                   - Посета Специјалног резервата природе ''Засавица''

                             време - субота у мају

                             реализација - 10 часова

 

Други разред:

                   - Посета Специјалног резервата природе ''Засавица''

                             време - субота у октобру

                             реализација - 10 часова

 

                   - Посета Зоолошког врта у Београду

                             време - један наставни дан у мају после часова

                             реализација - 3 часа

 

                   - Посета Специјалног резервата природе  ''Стари бегеј - Царска бара''

                             време - субота у мају

                             реализација - 10 часова

Трећи разред:

                   - Посета Специјалног резервата природе  ''Стари бегеј - Царска бара''

                             време - субота у септембру

                             реализација - 10 часова

 

                   - Посета једног института у Београду - пр. Институт за генетику

                             време - један наставни дан у априлу после часова

                             реализација - 3 часа

                

                   - Посета Специјалног резервата природе ''Делиблатска пешчара''

                             време - субота у мају

                             реализација - 10 часова

Сви разреди:

                   - Излет (акција) на Космај, обилазак шумског екосистема

                            време – субота у новембру

                            реализација – 8 часова

 

            Задржавам могућност извесне измене овог плана у случају неких околности које у овом тренутку не  могу јасно да се предвиде, напр. годишње екскурзије ученика школе, други излети ученика, заинтересованост ученика за поједине предложене дестинације.

 

                                                                                   Професор биологије:

                                                                                    Брана Косановић                                                                                                        

 

Огранак секције Исхрана из Природе – Сремуш

Пројекат за шк. 2016/2017. годину:

 

Назив секције

            Секција је добила назив по дивљем белом луку или сремушу. Ова биљка је типичан представник јестивог, самониклог биља. Поседује феноменалну моћ чишћења људског организма што је вероватно резултат његовог састава. Садржи обиље етеричних уља, вредне минералне соли, витамин Ц, шећер, каротин, беланчевине, масти и алицин. Благотворан је код болести артериосклерозе, повишеног крвног притиска, болести јетре, плућа, при чишћењу рана желуца и црева.....

            Иза назива ове веома драгоцене биљке крије се и Пројекат концепта исхране из Природе – Сремуш. У оквиру планинарског друштва ''Копаоник'' 1995. године формира се посебна секција Исхрана из Природе – Сремуш. Током година програм је растао и усавршавао се тако да је израстао у програм који је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. Обуком наставници основних и средњих школа имају обавезу да овај програм имплементирају у њихове школске, животне средине. Они се обавезују да у својим школама формирају огранке секције Исхране из Природе и спроводе предложени програм. Од 2013. године ова секција је постала самостално Удружење ''СРЕМУШ''

 

Циљеви пројекта:

 1. Да се обнови и чврсто увеже давно покидана веза између човека и природе.
 2. Да се деци, ученицима градских средина омогући непосредан контакт са природом.
 3. Да се постигне мултидисциплинарни приступ одређеним проблемима.

 

Задаци пројекта:

 1. Научити ученике да препознају, уберу и искористе јестиво самоникло биље.
 2. Да се упозна велико царство самониклих печурака.
 3. Да се упознају јестиви припадници фауне, начини њиховог хватања, природног конзервирања и припреме за исхрану.
 4. Да се усвоје општи принципи орјентације и сналажења у природи.
 5. Да се деца упознају са начином живота људи који живе у сеоским, планинским местима, далеко од градског амбијента, који је већини деце непознат.
 6. Повезати Програм школе са локалитетима и примерцима флоре и фауне који се обилазе и срећу на терену. Ту се пре свега мисли на предмете: биологија, географија, историја, ликовна култура.....
 7. Један од важних задатака овог пројекта је и развијање оданости и припадности групи. Да би се у природи боравило на овакав начин неопходан је тимски рад и изградња поверења у групу.
 8. Да се кроз овакав рад са младим људима код њих учврсте или, пак, развију неке важне психолошке особине као што су: самосталност, одговорност, радозналост, комуникативност. То би могло да резултира и већим самопоштовањем и самопоуздањем.
 9. Можда један од најважнијих задатака је да се утиче на физичко здравље младе популације кроз стално дозирану физичку активност, боравком на свежем и чистом ваздуху као и конзумирањем хране која је у нутритивном смислу можда и највреднија храна на планети, јер је тамо где је сама природа то одредила, без пестицида и других загађивача. Када се  зна да је проценат болести изазван лошом исхраном, некретањем, загађеном животном средином, све већи и да је младост која треба да има светлу и здраву будућност изистински угрожена онда овај задатак добија посебан значај.

 

Место реализације:

Активности везане за овај пројекат изводе се на теренима широм Србије. То су планине, шуме, баре, језера, пешчаре широм наше земље. Један део теоријских активности се по договору може одвијати у затвореном простору, мада се теоријски део изводи такође на терену.

 

Учесници пројекта:

            У овом пројекту могу да учествују сви ученици, наставници, родитељи који су расположени да уче, друже се, јачају и психички и физички и то све кроз активности у природи и за природу.

Важно је да ученици не пате од неких хроничних обољења која би физичком активношћу и начином нашег рада могла бити погоршана. Стални чланови овог програма биће у обавези да се учлане Удружење ''СРЕМУШ'' због одређених законских одредби које у противном сваки одлазак у природу сматрају туристичким што за собом повлачи одређене економске и правне последице.

 

 

Носиоци активности:

У нашој школи овај пројекат води професор биологије Брана Косановић која је прошла програм обуке и стекла звање асистента Исхране из Природе - Сремуш. Све активности прате инструктори Сремуша са богатим искуством на челу са господином Раденком Лазићем који је и организатор ове секције и њеног пројекта.

 

Време реализације:

Aктивности предвиђенe за ученике Медицинске школе ''Београд'' у школској 2016/2017. години биће реализоване у складу са Годишњим планом Удружења „СРЕМУШ“ из Београда. Задржавамо могућност извесне измене овог плана у случају неких околности које у овом тренутку нисмо у могућности јасно да предвидимо, напр. годишње екскурзије ученика школе, заинтересованост ученика за поједине предложене дестинације.

Активности могу бити једнодневне у форми излета или вишедневне, што зависи од заинтересованости ученика.

 

Срећни и захвални на прилици да будемо гости природе и у будућности њени велики пријатељи (они који то још увек нису) –  огранак Исхране из Природе – Сремуш, Медицинска школа ''Београд''.

 

                                                                                              Професор биологије:

                                                                                               Брана Косановић

 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА МАТЕМАТИКУ

 

Редни број теме

 

Садржај

 

Време реализације

 

Сарадници

 

 

1.

 

Упознавање ученика са циљевима и задацима секције

 

Октобар

 

  Актив математике

 

2.

 

Логика и скупови

 

Новембар

 Актив математике

           

            3.

 

Рационални поступци рачунања и трансформације израза

 

Децембар

 Актив математике

 

4.

 

Функције

 

Фебруар

Актив математике

 

 

5.

 

 

Једначине и неједначине

 

 

Март

Актив математике

 

 

6.

 

 

Припрема за такмичење

 

 

Април

Актив математике

 

 

7.

 

„Мај месец математике“

Одлазак на такмичење из математике

 

Мај

Актив математике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ФАРМАКОЛОГИЈУ, ФИТОТЕРАПИЈУ И АРОМАТЕРАПИЈУЗА ШКОЛСКУ 2016-2017. 

 

Време

 

Садржај рада

 

Реализатори и сарадници

 

 

Октобар

Договор са ученицима око термина одржавања секције, формирање спискова заинтересованих, упознавање са планом рада секције.

 

      Наставник Драгица Смоловић

Новембар

Рад са ученицима у простору школе, обрада тема према предлозима ученика

Др Драгица Смоловић

ученици

Децембар

Посета ваншколским институцијама, анализа праксе и унапређивање фармакопроизводње

Институт- Торлак

Завод за трансфузију- Београд

Јануар - фебруар

Ароматерапија и фитотерапија (некад и сад)

Студијски радови ученика о примени у свету и значај за медицину

 

Институт Галеника

ученици

Март

Ирада паноа, брошура, флајера за простор школе, предлози и сугестије ученика и других наставника

Др Драгица Смоловић

ученици

Април

Предлози и сугестије ученика о унапређењу програма предмета фармакологија, предлози тема

Др Драгица Смоловић

ученици

Мај

Анализа резултата рада секције и предлози за унапређење рада и проширивање тема

 

Др Драгица Смоловић

Стручни сарадници школе

Јун

Израда извештаја о раду секције

 

Др Драгица Смоловић