У току школске 2005/2006. године у Meдицинској школи «Београд» поново је формиран Ученички парламент. Претходних школских година Ученички парламент није редовно функционисао због мале заинтересованости ученика. Планирано је да се у школској 2017/2018. од септембра месеца посвети већа пажња анимирању ученика за прикључење парламенту, јер је његово функционисање у школи предвиђено Законом. Ради ефикаснијег рада потребно је изабрати координатора из редова наставника на основу мишљења ученика који ће помагати ученицима у раду Парламента.

Ученички парламент се организује ради:

- Давања мишљења и предлога стручним органима школе о правилима понашања у школи, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација у школи и ван ње.

- Разматрања односа и остваривање добре сарадње између ученика и наставника, стручних сарадника.

- Обавештење ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

План рада

Септембар/Октобар месец – Обавештавање ученика о првој седници Ученичког парламента у школској 2016/2017. години. Оквирни договор о активностима у току школске године.

Новембар/ Децембар месец – Конституисање Ученичког парламента, пријем нових чланова из првог разреда и евентуална замена постојећих.

У току новембра месеца одржаће се конститутивна седница Ученичког парламента Медицинске школе «Београд» на којој ће бити изабрани органи парламента:

-  Председник Ученичког парламента

-  Заменици председника Ученичког парламента (из сваког разреда по један ученик)

-  Извршни одбор Ученичког парламента

-  Радне групе (Пројектни тимови) Ученичког парламента

-  Избор представника Ученичког парламента у Беопарламенту

Учествовање представника Ученичког парламента

Представници Ученичког парламента укључују се у рад стручних органа школе: Одељенска већа, Наставничко веће и сарађују са наставним и ваннаставним особљем школе и са Школским одбором.

Сарадња Ученичког парламента

Представници Ученичког парламента сарађују са парламентима осталих средњих школа и укључују се у рад Беопарламента. Такође предвиђена је сарадња Ученичког парламента са другим средњим школама, локалном заједницом, медијима, омладинским и другим ораганизацијама из Београда.

Активности Ученичког парламента

Активности Ученичког парламента састојаће се у пројектима и акцијама које на састанцима предложе пројектни тимови, а усвоји Ученички парламент у договору са одговорним особама у школи.